ATRIBUCIÓNS

 • Efectuar a planificación e os preparativos para render viaxe con eficacia e seguridade.
 • Manobrar o buque en zonas portuarias con seguridade para realizar a viaxe planificada.
 • Controlar a derrota planificada e segura do buque.
 • Realizar a garda asignada conforme aos protocolos establecidos.
 • Manter comunicacións e obter a información necesaria por medio do sistema mundial de socorro e seguridade marítimos SMSSM /  GMDSS, utilizando o inglés marítimo nas situacións que o requiran.
 • Establecer a distribución e trincado de pesos a bordo para efectuar unha navegación segura.
 • Facer fronte ás emerxencias marítimas a bordo activando os plans de emerxencia.
 • Verificar e manter os equipos de pesca para realizar as capturas con seguridade e optimizar o rendemento.
 • Controlar e realizar operacións de procesado das capturas no parque de pesca cumprindo a normativa hixiénico-sanitaria.
 • Controlar os parámetros de funcionamento, regulación e control dos equipos propulsores, equipos auxiliares e automatismos da embarcación para detectar posibles disfuncións.

REQUISITOS PARA O EMBARQUE

 • Estar en posesión da titulación oficial: “Patrón de litoral, Patrón Costeiro Polivalente ou Patrón Local de pesca”
 • Dispoñer do documento oficial: “LIBRETA MARÍTIMA

  É un documento aceptado internacionalmente (DNI do mariño) e serve para levar un rexistro de embarques e desembarques do titular. Xestiona a Capitanía Marítima ou nos Servizos Centrais da Dirección Xeral da Mariña Mercante.

  Máis información

 • El certificado de formación básica en seguridade marítima.

  FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDADE MARÍTIMA.

  Obrigatorio para todo o persoal que forma parte da tripulación do buque e que exerza funcións profesionais marítimas. Proporciona nocións básicas de seguridade para poder previr e afrontar situacións de perigo que se poden xerar a bordo do buque.

  Máis información

 • Certificado de Especialidade en Formación Sanitaria Específica Inicial

  Obrigatorio para todos os oficiais encargados da garda en cámara de máquinas, e aos Capitáns, Patróns e Oficiais que haxan de encargarse da garda de navegación en embarcacións obrigadas a levar a Caixa de primeiros auxilios  C.

  Máis información

 • Certificado de especialidade en Embarcacións de Supervivencia e botes de rescate non rápidos

  Obrigatorio para Capitáns e oficiais de ponte e máquinas de barcos pesqueiros maiores de 20 metros de eslora.

  Máis información